Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

SZSZ: Prihláste sa k svojej národnosti!


 

          Na Slovensku, ako i v mnohých iných krajinách sveta, sa začiatkom roka 2021 uskutoční sčítanie obyvateľstva. Svetové združenie Slovákov v zahraničí adresovalo krajanom výzvu, aby sa prihlásili k svojej slovenskej národnosti napriek tomu, že ide o nepovinný údaj. Na výsledky sčítania v tomto smere sú totiž v celom rade krajín, najmä v strednej a juhovýchodnej Európe viazané niektoré práva, osobitne v oblasti samosprávy či školstva. Týka sa to krajín ako Česko, Maďarsku, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Poľsko či Ukrajina, ale aj na západe, kde sa národnostné menšiny podporujú menej, to má svoj význam. Okrem toho výsledok môže ovplyvniť aj úroveň podpory zo Slovenska.

            Svetové združenie Slovákov v zahraničí zároveň upozorňuje, že okruh osôb, ktoré sa majú v tej-ktorej krajine sčítať, sa líšia. Preto by sa niektorí krajania mali sčítať súčasne na Slovensku i v inej krajine. To sa týka predovšetkým tých, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt a súčasne sa zdržiavajú obvykle  v inej krajine, prípadne sa tam budú zdržiavať v rozhodný okamih sčítania. 

                       Na Slovensku je rozhodujúcim okamihom, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021, pritom však doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára do 31. marca 2021. Sčíta sa štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,  občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky,  a štátny príslušník tretej krajiny4 s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva

            V iných krajinách to môže byť odlišné. Napríklad v Česku sa sčíta každá fyzická osoba, ktorá ma v rozhodný okamih – a to je z piatku 26. marca na sobotu 27. marca 202 – na území ČR trvalý pobyt alebo prechodný pobyt nad 90 dní, ktorá má v ČR udelený azyl, doplnkovú ochranu či dočasnú ochranu (to sa občanov SR netýka), alebo aj každá osoba, ktorá je na území ČR v rozhodný okamih prítomná, s výnimkou cudzincov s diplomatickými výsadami a imunitou a cudzincov prítomných za účelom krátkodobého pobytu do 90 dní.

            Zaujímavé je, že v Česku možno od roku 2001 vyplniť aj dve národnosti. Najmä pre deti zo zmiešaných by aj toto mohla byť vítaná možnosť, ako sa prihlásiť súčasne aj k svojej slovenskosti.

              Vyššie zastúpenie jednotlivých národnostných menšín sa priamo odráža v možnostiach uplatňovania práv národnostných menšín v jednotlivých krajinách. Zjednodušene sa tak dá povedať, že čím viac prihlásených zástupcov národnostnej menšiny, tým väčší vplyv na chod obcí, krajov a štátu.

      V minulosti úrovni sčítania uškodilo prílišné zdôrazňovanie nepovinnosti tohto údaja v niektorých krajinách, v iných zasa vplyv sčítacích komisárov, ktorí neboli menšinovej identite naklonení, či aj obavy príslušníkov slovenskej minority. To všetko treba prekonať. Prihlásiť sa k svojej národnosti je prejavom zdravého sebavedomia a tiež znakom záujmu o slovenskú kultúru. Ak sa Slováci v zahraničí k svojej slovenskosti neprihlásia, darmo sa potom budú sťažovať, že by chceli slovenskú škôlku, školu, či národnostný samosprávny výbor.         

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský, predseda SZSZ : 19.01.2021