Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Uznesenie Valného zhromaždenia SZSZ


 

Valné zhromaždenie SZSZ na svojom zasadaní dňa 26. októbra 2019 v Bratislave

 

1.      Prerokovalo a schválilo:   

a)      Na základe rozhodnutia Generálnej rady SZSZ zloženie Mandátovej komisie ako pracovného orgánu Valného zhromaždenia SZSZ, a to Dušan Daučík (Švédsko), Valéria Balanko (Ukrajina), Attila Spiszák (Maďarsko)

b)      Na návrh Generálnej rady SZSZ zloženie Volebnej komisie ako pracovného orgánu Valného zhromaždenia SZSZ, a to Ján Šuľan (Srbsko), Jozef Ivaška (Rakúsko), Bohdan Kraus (Česko)

c)      Na návrh Generálnej rady SZSZ zloženie Návrhovej komisie ako pracovného orgánu Valného zhromaždenia SZSZ, a to Andrej Dan Bárdoš (Česko), Branislav Kulík (Srbsko), Milan Čuba (USA)

d)      Správu o činnosti SZSZ od predchádzajúceho Valného zhromaždenia SZSZ

e)      Správu o stave členstva a finančnú správu

f)        Správu Zmierovacej a revíznej komisie za volebné obdobie

    

2.      Zvolilo Vladimíra Skalského do funkcie predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

 

3.      Vzalo na vedomie nové zloženie Generálnej rady na základe rozhodnutia delegátov za jednotlivé regióny:
Branka Baksa (juhovýchodná Európa)
Valéria Balanko (východná Európa)
Andrej Dan Bárdoš (Česko)
Ján Benčík (Maďarsko)
Ľudovít Andrej Bobčok (Rumunsko)
Milan Čuba (USA)
Dušan Daučík (Škandinávia)
Vlastimil Fabišik (Česko)
Peter Pavel Hlásznik (Rumunsko)
Jarmila Hromčíková (Srbsko)
Jozef Ivaška (západná Európa)
Branislav Kulík (Srbsko)
Edita Manáková (západná Európa)
Ľudomir Molitoris (Poľsko)
Alžbeta Hollerová Račková (Maďarsko)
Marek Šoltýs (USA)
Členom a predsedajúcim Generálnej rady SZSZ je podľa Stanov SZSZ predseda.
VZ SZSZ rozhodlo, že neobsadené miesta v Generálnej rade zostávajú voľné.

 

4.      Zvolilo do Zmierovacej a revíznej komisie:
Máriu Andrášikovú (Srbsko)
Juraja Červenáka (Srbsko)
Štefana Medzihorského (Česko)
Kornéliu Johansson (Švédsko)
Zoltána Szabóa (Maďarsko)

 

 

5.      Vzalo na vedomie rozhodnutie Generálnej rady SZSZ o zložení Výkonného výboru SZSZ:

predseda Vladimír Skalský (Česko)
1. podpredseda Dušan Daučík (Švédsko)
2. podpredseda Peter Pavel Hlásznik (Rumunsko
)
3. podpredseda Milan Čuba (USA)
generálna tajomníčka Svetlana Zolňanová (Srbsko)
výkonná tajomníčka Alžbeta Hollerová Račková (Maďarsko)
člen výkonného výboru Andrej Dan Bárdoš (Česko)
člen výkonného výboru Ján Šuľan (Srbsko)

 

6.      Prijalo nasledujúce záväzné odporúčania:

a)      Valné zhromaždenie SZSZ víta zmenu, ktorá konečne nastala v trende úrovne finančnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí zo strany Slovenskej republiky a ukladá orgánom SZSZ presadzovať jej ďalšie navýšenie, vrátane podpory strategických infraštruktúrnych dotácií, tak ako to zodpovedá potrebám slovenských menšín a komunít v zahraničí, ich prínosu a tiež komparácii so stavom v porovnateľných krajinách.

b)      Valné zhromaždenie SZSZ považuje za zásadný strategický zámer urýchlené zriadenie Centra slovenského zahraničia v Bratislave ako projektu Svetového združenia Slovákov v zahraničí, a to v záujme dôstojnej prezentácie krajanského života v hlavnom meste Slovenskej republiky, aj v záujme dôstojného fungovania SZSZ.

c)      Valné zhromaždenie SZSZ žiada zvýšiť komfort volieb zo zahraničia a preskúmať možnosti zastúpenia krajanov v Národnej rade Slovenskej republiky.

d)      Valné zhromaždenie SZSZ ukladá orgánom SZSZ presadzovať ďalšie zlepšenie spolupráce so Slovenskou republikou v oblasti školstva, vrátane otázok vyslaných učiteľov, štipendijného systému pre krajanov a systému medzištátnych dohôd.

e)      Valné zhromaždenie SZSZ ukladá rozšíriť kapacity Sekretariátu SZSZ, zvýšiť intenzitu prezentácie a zviditeľňovania krajanov a SZSZ, informovania členskej základne, usporadúvania spoločných aktivít pri preferovaní členov SZSZ a spolupráce s orgánmi Slovenskej republiky, samosprávou a neštátnymi organizáciami v SR.

   
Na základe zápisu Návrhovej komisie VZ SZSZ a výkonnej tajomníčky SZSZ
v Prahe dňa 13. novembra 2019

 

 

  

 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí : 13.11.2019