Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Expertná komisia o novej politike voči krajanom


 Dňa 25. októbra 2019 sa v Bratislave uskutočnilo druhé zasadanie Expertnej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí a odborníkov zo Slovenska, ktoré organizovalo Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Podujatie finančne podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, informoval o očakávanom podstatnom navýšení rozpočtu ÚSŽZ na realizáciu dotačnej politiky od roku 1920. Podčiarkol, že bude dôležitý systém, akým sa bude podpora prerozdeľovať, pričom musia byť zohľadnené priority, ako aj meniaca sa (krajanská) situácia jednotlivých zemepisných oblastí. Do procesov budú zapojené aj novo vzniknuté poradné orgány predsedu ÚSŽZ školská, kultúrna a mediálny komisia. ÚSŽZ pripraví koncepčný materiál s víziou, ako budú dotačné prostriedky využívané, pričom dotačná politiky bude naďalej zameraná na tri hlavné oblasti, ktorými sú posilňovanie spolupatričnosti, podpora krajanských inštitúcií (subjektov) a ich aktivit a väzby SŽZ so SR ako materskou krajinou.

Vladimír Skalský, predseda SZSZ, zdôraznil podporu navýšeniu objemu grantovej podpory aktivít Slovákov v zahraničí a prioritne podpory strategických, infraštruktúrnych dotácií. Zmienil niektoré priority, medzi nimi zriadenie Centra slovenského zahraničia v Bratislave ako najdôležitejšieho projektu SZSZ. Otvoril tiež otázku novej definície Slovákov v zahraničí tak, aby zahranula aj novú migráciu, teda často občanov SR s trvalým bydliskom v SR, avšak dlhodobo žijúcich v zahraničí. Súčasne zdôraznil, že táto nová migrácia má iné potreby, než Slováci žijúci v zahranićí desiatky rokov ći celé generácie.

Na zasadnutí vystúpili predsedovia jednotlivých komisií a informovali plénum o svojej činnosti. Katarína Čamborová ako predsedníčka školskej komisie oznámila, že komisia sa počas stretnutia v Banskej Bystrici zaoberala najmä otázkami financovania. Navrhuje zvýšiť podiel dotačnej podpory na školstvo na 35% z celkového objemu dotácií a rovnomerne podporovať všetky vekové skupiny od predškolského veku až po dospelých. Medzi priority by podľa školskej komisie mala patriť podpora vzdelávacích centier, spoločných stretnutí detí z rôznych krajín, táborov pre deti, ako aj seminárov pre pedagógov.

Vlastimil Fabišik z pozície predsedu kultúrnej komisie informoval o májovom ustanovujúcom zasadaní komisie v Bratislave. Kultúrny život krajanov je pestrý a komisia ho rozčlenila do 10 oblastí. Ako prioritu si určila zmapovať aktuálny stav krajanskej kultúry a za týmto účelom vypracovala dotazník (vyplnené sa už postupne vracajú späť). Aj na základe tejto spätnej väzby komisia plánuje určiť priority pre obdobie 2021-2025 a predložiť návrhy projektov, u ktorých by privítala navýšenie podpory.

Predseda mediálnej komisie Imrich Fuhl referoval o stretnutí komisie v Košiacich. Na základe odporúčaní komisie bude mať ÚSŽZ od novembra 2019 svoj Facebookový a Instagramový účet. Vstup na tieto sociálne siete je dôležitý najmä pre oslovenie mladej generácie. Stránka slovenskezahranicie.sk prejde redizajnom. Komisia si ako hlavné ciele vytýčila spoluprácu krajanských médií a podporu elektronických médií (vzhľadom na skutočnosť, že tzv. nové médiá oslovujú iné publikum ako klasické médiá).

ÚSŽZ predložil účastníkom materiál so základnou informáciou o súčasne používanej metodike prerozdeľovania dotácií na podporu aktivít krajanských komunít z dotačného systému ÚSŽZ. Táto je postavená na špecifičnostiach teritoriálnych (stredná a južná Európa, západná Európa,

Zasadania, ktorému predsedali predseda SZSZ Vladimír Skalský a predseda ÚSŽZ Ján Varšo, sa zúčastnilo takmer 30 odborníkov z 7 krajín sveta a zo Slovenska. Počas niekoľko hodinovej konštruktívnej diskusie odzneli informácie o stave krajanských komunít v jednotlivých štátoch a celý rád námetov a postrehov od expertov z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Slovenskej republiky, Srbskej republiky, Švédska a USA.
Diskusia bola zameraná najmä na nasledujúce otázky:

* vplyv globalizácie a migrácie Slovákov na život krajanských komunít
* objem, forma a štruktúra podpory krajanov zo strany SR., navýšenie podpory
* podpora investičných projektov na Dolnej zemi, využitie tzv. srbského dlhu
* prezentácia SŽZ na Slovensku – školstvo, médiá, kultúra
* prezentácia Slovenska, jeho kultúry a slovenskosti v krajanskom prostredí
* spolupatričnosť medzi slovenskými komunitami vo svete
* problém aktualizácie definície Slováka žijúceho v zahraničí vo svetle zmien za ostatných 10-15 rokov

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(r) : 05.11.2019