Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Vážení členovia Svetového združenia Slovákov v zahraničí!


            Prebehli štyri roky a čaká nás ďalšie riadne Valné zhromaždenie našej organizácie, zastrešujúcej najdôležitejšie spolky a inštitúcie slovenského sveta. V súlade s Hlavou VII, čl. 2 Stanov SZSZ zvolávam Valné zhromaždenie nášho Svetového združenia Slovákov v zahraničí na sobotu 26. októbra do Bratislavy. Termín bol zvolený po konzultácii s členmi výkonného výboru, konkretizované organizačné pokyny dostanete včas. Každopádne už teraz chcem avizovať, že Valné zhromaždenie SZSZ bude ústrednou udalosťou, okolo ktorej sa bude konať niekoľko ďalśích podujatí, aby tak vznikli synergické efekty – okrem iného sa tesne pred VZ SZSZ uskutoční nielen zasadnutie Generálnej rady SZSZ, ale aj Expertnej komisie zahraničných Slovákov a odborníkov zo Slovenska s priamou finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, tesne po VZ SZSZ sa bude zasa konať Deň slovenského zahraničia v Rakúsku, pre všetkých záujemcov spomedzi účastníkov VZ SZSZ bude k dispozícii aj spoločný autobus. Uvažuje sa ešte i o ďalších podujaiach, takže pôjde naozaj o mimoriadne významný seriál akcií.

            Prosím o včasné potvrdenie účasti Vášho zástupcu na Valnom zhromaždení SZSZ, prípadne o delegovanie Vášho hlasu na niekoho z ostatných účastníkov – návratku i s informáciami o ubytovaní a stravovaní, ako aj o spôsobe úhrady členského za uplynulé roky a o termínoch na potvrdenie účasti zašleme čo najskôr. Chcem zdôrazniť, že vaše zastúpenie – priame alebo delegovaním hlasovacieho práva na niektorého účastníka – na Valnom zhromaždení je veľmi dôležité. Riadne Valné zhromaždenie je najdôležitejšou udalosťou vo vnútornom živote nášho združenia a koná sa v súlade s aktuálnou verziou Stanov SZSZ raz za štyri roky. Svojimi rozhodnutiami na Valnom zhromaždení určíte jeho ďalšie smerovanie.

Dovoľte mi súčasne, aby som v súlade s Hlavou VIII, čl. 6a) a b) Stanov SZSZ oznámil, že budem kandidovať na funkciu predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Dôvodom je, že nechcem ujsť od kľúčových projektov, ktoré treba dotiahnuť a v ktorých som dlhoročne a hlboko osobne zaangažovaný. Patrí sem predstava o navýšení objemu finančnej podpory krajanských aktivít zo strany štátu, čo sa z určitej časti vďaka nášmu neustálemu tlaku už podarilo presadiť. V tomto však chceme dosiahnuť podstatne viac a otvárajú sa pre to možnosti. A to vrátane využitia 6 mil. eur z delimitácie srbského dlhu voči Slovensku na krajanské projekty, čo už prisľúbil premiér a schválila aj Rada vlády pre krajanské otázky. Osobitne som osobne zaangažovaný aj v projekte Centra slovenského zahraničia v Bratislave, ktorý je tiež už v realizačnej fáze, po prerokovaní, vrátane finančného rámca, na Rade vlády pre krajanské otázky. Medzi naše zámery, ktoré chcem dotiahnuť, patrí aj zvýšenie komfortu volieb zo zahraničia, vrátane prezidentských, okrem iného možnosťou voliť okrem korešpondenčnej formy aj na zastupiteľských úradoch, čo je tiež už prisľúbené predsedom vlády a prerokované so stranami naprieč politickým spektrom. V dlhodobejšej perspektíve stále myslíme aj na voľby prostredníctvom internetu. Takisto chceme po ďalších parlamentných voľbách obnoviť Komisiu pre zahraničných Slovákov v Národnej rade Slovenskej republiky, aby sme zabezpečili komunikáciu s celým politickým spektrom. Výrazne treba zlepšiť aj spoluprácu so slovenskými zastupiteľskými úradmi, vrátane oveľa intenzívnejšieho konzultovania otázok, ktoré sa týkajú Slovákov žijúcich v zahraničí, s relevantnými krajanskými subjektami a dôstojného zahrnutia agendy krajanov do programu návštev ústavných činiteľov, rovnako tak vrátane využívania zahraničných Slovákov na postoch honorárnych konzulov i na iných pozíciách. V tom všetkom sú naše aktívne kroky v chode a považoval by som za zbabelé a nepoctivé nedotiahnuť ich do konca a neniesť za ne zodpovednosť.

Naším  dlhodobým spoločným cieľom je pracovať v prospech udržania slovenskosti v našich komunitách po celom svete, veľkých i malých, blízko i ďaleko, ale aj pomáhať v zahraničí našej starej vlasti – Slovensku. Dnes sa potýkame s výzvami globalizácie, ekonomického gradientu vo svete a s tým súvisiacej hromadnej migrácie – Slovákov z našich komunít na Dolnej zemi či na Ukrajine smerom na Slovensko, a naopak, zo Slovenska do západnej Európy a zámoria. Tu pred nami stojí nevyhnutnosť definovať, aká je realita, aké sú naše ciele a očakávania a aké k nim existujú prostriedky. A tiež novo definovať pojem Slováka v zahraničí, tak aby zodpovedal realite a zahŕňal i občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku, žijúcich dlhodobo v zahraničí, s celým spektrom ich aktivít, vrátane vzdelávacích centier, ale súčasne i jasne odlíšiť Slovákov, ktorí žijú v zahraničí desaťročia, ale i mnoho generácií, ktorí sa tam ocitli často bez vlastného rozhodnutia zmenou hraníc, a ktorí majú z toho vyplývajúce značne rozdielne potreby. Navyše, Slovensko má voči nim určitý morálny záväzok. Všetky tieto diskusie, ktoré by mali vyústiť do úpravy existujúcich zákonných noriem, nás čakajú.

Myslím si, že nás čaká obdobie, kedy by sme mali byť asertívnejší než dosiaľ. A vidím pre to i priestor. Stále platí to, čo povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, „Slovensko potrebuje, aby mal slovenský svet jednu adresu a tou adresou musí byť SZSZ.“

Prijmite ešte raz srdečné pozdravy a želanie všetkého najlepšieho Vám, Vašim rodinám a blízkym. Teším sa na stretnutie na VI. riadnom Valnom zhromaždení Svetového združenia Slovákov v zahraničí. 


Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský, predseda SZSZ : 26.07.2019