Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

STOP tunelovaniu štátnych peňazí na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí


@ 05.08.2011, 12:15

1 Vypracovaním nových dotačných zmlúv v nadväznosti na už prijaté pravidlá týkajúce sa rozhodovania dotačnej komisie, nové vedenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) vytvorilo prostredie, ktoré by malo zabrániť tunelovaniu štátnych peňazí prostredníctvom niektorých žiadateľov o dotácie z krajanského prostredia a odstránilo nedostatky vytýkané viacerými finančnými kontrolami a interným auditom Úradu vlády SR už od roku 2009. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák tým dal jednoznačne najavo, že svoje slová o väčšej transparentnosti pri udeľovaní štátnych peňazí a odstránení korupčného prostredia na ÚSŽZ myslí vážne. ÚSŽZ chce v nastúpenej ceste pokračovať nielen reorganizáciou ÚSŽZ, ale najmä prijatím nových dotačných pravidiel v priebehu tohto roka a novelizáciou zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí v roku 2012. Finančná kontrola už v roku 2009 konštatovala, že v prípade všetkých dotácií v objeme viac ako 1,3 milióna eur (40 000 000,- Sk) nebolo vôbec možné zistiť ich efektívnosť, a to vďaka neexistencii pravidiel a príslušných postupov pre udeľovanie dotácií. Tento systém platil na ÚSŽZ až do nástupu nového vedenia, pričom ÚSŽZ rozdeľoval dotácie v uvedenom objeme niekoľko rokov. Interný audit ÚV SR konštatoval, že dotačné zmluvy sú chybne vypracované, čím bývalé vedenie ÚSŽZ výrazne oslabilo vymáhateľnosť štátnych peňazí v prípade ich zneužitia. Ďalšia z finančných kontrol konštatovala, že bývalé vedenie ÚSŽZ vytvorilo prostredie, ktoré napomáhalo prijímateľom dotácie neodviesť včas výnosy zo štátnych peňazí späť do štátneho rozpočtu. Finančné kontroly sa pritom ešte neskončili. Vytvoreniu prostredia umožňujúceho korupčné správanie na ÚSŽZ výrazne napomohol aj systém vedenia registratúry, ktorý vykazoval vážne nedostatky uvedené v správe Slovenského národného archívu z roku 2010, čo sa v praxi prejavovalo napr. tým, že niektoré vyúčtovania dotácií neboli vôbec zaregistrované v systéme úradu a po odchode bývalého vedenia ÚSŽZ sa takéto vyúčtovania vo výške niekoľko stotisíc eur vrátane dotačných zmlúv a iných dokumentov nenašli a nové vedenie ÚSŽZ ich musí prácne rekonštruovať neraz aj s pomocou samotných krajanov. Bývalé vedenie, okrem predsedníčky ÚSŽZ Vilmy Prívarovej, predstavovala tiež riaditeľka odboru ekonomiky a štátnej podpory Daniela Parajková. D. Parajková si za vyššie uvedené „služby v prospech štátu“ okrem funkčného platu nechávala vyplatiť odmeny, ktoré za obdobie jej 5-ročného pôsobenia na úrade prevýšili 40 000 eur a neraz boli desaťnásobne vyššie ako ktoréhokoľvek iného bežného zamestnanca ÚSŽZ. Nikdy pritom neboli konkrétne odôvodnené v súlade so zákonom o štátnej službe, takže dnes nevieme posúdiť, čo bolo dôvodom ich poskytnutia. Foto k clanku Privarova Tandem Prívarová-Parajková sa „vyznamenal“ nielen pri nakladaní s dotáciami, ale aj pri hospodárení s majetkom ÚSŽZ. Keďže už v roku 2006 nebola riadne vykonaná fyzická inventúra majetku a ani počas ďalších rokov inventarizácia neprebehla úplne v súlade s platnými predpismi a medzitým sa majetok medzi sídlom ÚSŽZ a mimo sídla ÚSŽZ (napr. sklad) viacnásobne premiestňoval vrátane niekoľkonásobného sťahovania celého ÚSŽZ, odpoveď na otázku, aký je vlastne majetok ÚSŽZ a kde sa nachádzajú niektoré „stratené“ veci, nové vedenie zatiaľ (do ukončenia prebiehajúcej inventarizácie) nepozná. Ako príklad možno uviesť, že V. Prívarová až po niekoľkomesačnej práceneschopnosti priniesla na ÚSŽZ pamätné medaily v hodnote niekoľko tisíc eur a podobne odmietala predsedovi ÚSŽZ vydať majetkové priznania zamestnancov za uplynulé roky takmer až do skončenia svojho pôsobenia na ÚSŽZ v júni 2011, čím bránila novému vedeniu vo výkone právomocí v zmysle zákona, napr. v možnosti porovnať, či niektorí zamestnanci nemajú neoprávnené prírastky príjmov alebo majetku. Od roku 2009, keď bol prijatý nový zákon o štátnej službe, až do nástupu nového vedenia vo februári 2011, nebol na ÚSŽZ prijatý ani základný pracovnoprávny predpis, akým je služobný poriadok. V súčasnosti prebieha kontrola z Inšpektorátu práce Bratislava práve na podnet bývalého vedenia ÚSŽZ. M. Vetrák ako nový predseda ÚSŽZ túto kontrolu víta. Verí, že bude výkon kontroly zo strany inšpekcie práce objektívny a v súlade s platnou legislatívou v pracovnoprávnych vzťahoch a je pripravený odstrániť prípadné zistené nedostatky, a to aj za bývalé vedenie ÚSŽZ rovnako tak, ako ich v súčasnosti po niekoľkých rokoch odstraňuje aj v prípade udeľovania dotačných peňazí na základe upozornení finančnej kontroly a interného auditu Úradu vlády SR. Zverejnené: 04.08.2011 - na stranke www.uszz.sk