Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Ako voliť zo zahraničia


Voľby do Národnej rady SR boli stanovené na 12. júna2010. Priebeh volieb upravuje Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky z 13. mája 2004

Voľby pre zahraničných Slovákov upravuje § 10 zákona v tomto znení:

Osobitný zoznam voličov
(1) Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky, vedie Mestská časť Bratislava-Petržalka.
(2) Osobitný zoznam voličov obsahuje o voličovi tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c) adresu miesta pobytu v cudzine.
(3) Do osobitného zoznamu voličov sa volič zapisuje na základe jeho písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb.
K žiadosti volič priloží
a) čestné vyhlásenie v štátnom jazyku a prehlásenie,že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Ako voliť zo zahraničia?


A: Občania, ktorí majú nahlásený trvalý pobyt v SR:

1. do 50 dni pred voľbami, teda do 23.04.2010 je potrebné zaslať žiadosť o voľbu poštou na mestský/obecný úrad vášho mesta/vašej obce.
Žiadosť musí byť doručená na mestskom/obecnom úrade 50 dní pred začiatkom volieb, nerozhoduje teda pečiatka na poštovej známke, ale deň doručenia.

2. Obec zašle voličovi najneskôr 35 dní predo dňom volieb na ním určenú adresu pobytu v
cudzine:
a) obálku podľa § 28,
b) hlasovacie lístky,
c) návratnú obálku,
d) poučenie o spôsobe hlasovania

3. Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená
adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča v cudzine ako odosielateľa.

4. Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží volič zalepenú obálku do návratnej obálky a
odošle ju poštou. Poštovné uhrádza volič.

B: Občania, ktorí nemajú nahlásený trvalý pobyt na území SR

1.Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vedie
Mestská časť Bratislava-Petržalka.

Adresa:
Mestská časť Bratislava-Petržalka,
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

2. Do osobitného zoznamu voličov sa volič zapisuje na základe jeho písomnej žiadosti, ktorá
musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb. K žiadosti volič priloží
a) čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b) fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča,
alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. (Podľa platnej právnej úpravy platnosť Osvedčenia o štátnom občianstve SR je 6 mesiacov odo dňa vydania!)

3. Voličom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorí boli zapísaní do osobitného zoznamu voličov podľa § 10, zašle Mestská časť Bratislava-Petržalka najneskôr 35 dní predo dňom volieb na adresu miesta pobytu v cudzine
a) obálku podľa § 28,
b) hlasovacie lístky,
c) návratnú obálku,
d) poučenie o spôsobe hlasovania.

4. Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako adresáta a adresa voliča podľa § 10 ods. 2 písm. c) ako odosielateľa (teda adresa, ktorú evidujú v Petržalke)

5. Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží volič zalepenú obálku do návratnej obálky a odošle ju poštou. Poštovné uhrádza volič.

C: Voličom, ktorí žijú v pohraničí a v deň volieb chcú odvoliť na Slovensku stačí tzv. voličsky preukaz:

1. Žiadosť podáva volič osobne, alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní, najneskôr však dva dni predo dňom volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá voličský preukaz v deň podania žiadosti.

2. Tlačivá voličských preukazov dodá obci Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Tlačivo voličského preukazu musí mať ochranné prvky.

3. Voličský preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku. Zápis platí iba na čas vykonania volieb prostredníctvom voličského preukazu.

Vzory žiadosti na http://www.minv.sk/?volba-postou

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

01.04.2010