Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Oživotvorenia Matice slovenskej


1. januára si Matica slovenská  pripomenula 90. výročie svojho oživotvorenia. Stalo sa tak po 44 rokoch, kedy v roku 1875 uhorská vláda Maticu zatvorila.

Obnovenie činnosti Matice slovenskej súviselo s rozpadom Rakúsko-Uhorska a včleňovaním Slovenska do novovzniknutého štátneho útvaru  - Česko-Slovenska.  Keď Šrobárovo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska sídlilo v Žiline, Šrobár využil  túto príležitosť a na prelome rokov 1918—1919 navštívil Martin , kde 1. januára 1919 zrušil platnosť nariadení  bývalého  uhorského ministerstva vnútra z roku 1875, ktorým bola rozpustená Matica slovenská a zhabaný jej majetok.  Dekrétom č. 1 z roku 1919 boli všetky práva Matice slovenskej vyhlásené  za neporušené, ktoré  nezanikli ani  počas jej nezákonnej likvidácie. Dekrétom č. 2 z toho istého roku Matici slovenskej daroval 10 000 Kčs . Tieto dva dekréty predchádzali bezprostrednému  oživotvoreniu Matice slovenskej.

Oživotvorujúce  matičné valné zhromaždenie bolo pôvodne zvolané na 29.  marca 1919, ale bolo odložené pre maďarskú vojenskú inváziu na Slovensko a vojenské protiopatrenia. Podobne bolo odložené aj valné zhromaždenie  5. júna 1919, ktoré sa premenilo na tábor ľudu. 

Riadne oživotvorujúce valné zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo  5. augusta 1919 v Turčianskom Sv. Martine, predsedami Matice slovenskej sa stali Pavol Országh Hviezdoslav, Richard Osvald, Matuš Dula a Vavro Šrobár, za správcov Matice slovenskej zvolili Jozefa Škultétyho  a Jaroslava Vlčka.  Zároveň schválili stanovy Matice slovenskej a  jej program. V tomto čase Matica slovenská  prostredníctvom svojho doživotného správcu zviedla boje o národnú identitu, polemizujúc s čechoslovakisticky orientovanými vedcami, zväčša českého pôvodu. 

V krátkom čase začala zakladať svoje vedecké odbory a budovať členskú základňu a zapájať sa do vedeckého a spoločenského života  v novovzniknutom štáte. V 20.  rokoch  si vybudovala základy osvetovej a vedeckej práce a v 30. rokoch  sa stala najdôležitejšou  národne orientovanou inštitúciou, ktorá  svoje aktivity financovala  prostredníctvom vydavateľských  projektov. Do súčasnosti prešla zložitým a často protirečivým vývinom.

Tomáš Winkler, vedecký tajomník MS
           

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

08.01.2009