Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Pred 90 rokmi prijal parlament osemhodinový pracovný čas


Pred 90 rokmi - dňa 19. decembra 1918 - schválilo Revolučné Národné zhromaždenie v Prahe zákon o zavedení osemhodinového pracovného času. Prijatím tohto pracovno-právneho predpisu sa predvojnová ČSR stala jednou z prvých krajín, v ktorých platil osemhodinový pracovný čas.

Najvýznamnejšie obdobie v rozvoji pracovného práva predstavuje obdobie rokov 1883 až 1889. Išlo o reakciu na vzrastajúcu nespokojnosť roľníkov. Vtedajšie uhorské zákonodarstvo nepoznalo nijakú zákonnú maximálnu pracovnú dobu. Živnostenský zákon z roku 1884 ju určoval len nepriamo, ustanovením, že práca v továrňach sa nesmela začať pred piatou hodinou ráno a nesmela s výnimkou nepretržitej prevádzky trvať dlhšie ako do 21. hodiny. V tom boli zahrnuté dve polhodinové prestávky (dopoludnia, odpoludnia) a 1 hodina na obed. Úprava pracovného času platila pre všetkých dospelých továrenských robotníkov bez rozdielu pohlavia. Len pre deti a mladistvých do 16 rokov platili určité odchýlky, pokiaľ išlo o dĺžku pracovného času a prípustnosť nočnej práce. Maximálna denná pracovná doba živnostenských učňov do 14 rokov nesmela presiahnuť 12 hodín, maximálna pracovná doba detí vo veku od 12 do 14 rokov v továrňach bola 8 hodín, do 16 rokov 10 hodín.

Po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikla 28. októbra 1918 prvá Československá republika. Počas trvania tohto štátneho útvaru sa nepodarilo prekonať roztrieštenosť v oblasti pracovno-právnych predpisov, naopak, objavil sa nový problém problém právneho dualizmu spojený so značne rozdielnou úpravou pracovnoprávnych vzťahov na území českých krajín a na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Významným výdobytkom bolo uzákonenie osemhodinového pracovného času zákonom č. 91/1918 Zb., ktorý parlament v Prahe schválil 19. decembra 1918. Zákon obsahoval aj viaceré významné pracovnoprávne ustanovenia, akými boli úprava pracovných prestávok a osobitné nariadenia upravujúce pracovné podmienky mladých ľudí. V tomto smere predstihla predvojnová Československá republika vývin vo vyspelých západných štátoch.

snk

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

19.12.2008