Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Vláda a koalícia o krajanoch


 Programové vyhlásenie vlády

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

Vláda SR po zvážení bezpečnostných rizík zavedie popri klasickom hlasovaní aj elektronické hlasovanie vo voľbách, aby tak mohli slobodne hlasovať všetci občania SR bez ohľadu na to, kde v zahraničí sa v deň volieb nachádzajú.

ŠTÁTNE OBČIANSTVO

Vláda SR umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR. Vláda SR bude tiež riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR, tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva, a zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

SOCIÁLNE SLUŽBY

· vytvorí princíp akceptácie nadobudnutých zručností a kvalifikácie u neformálnych opatrovateľov a opatrovateľov vykonávajúcich túto profesiu v zahraničí

ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLSTVO

Vláda SR si uvedomuje, že Slováci žijúci v zahraničí v rámci rovnosti príležitostí majú mať možnosť vzdelávať sa v slovenskom jazyku. Preto podporí túto oblasť adekvátnymi opatreniami v spolupráci s relevantnými inštitúciami.

ZÁKLADNÉ PRIORITY ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY

V centre pozornosti vlády SR je pomoc občanom SR a ochrana ich práv v zahraničí. Na základe skúseností, ktoré so sebou priniesla globálna pandémia COVID-19, uskutočníme audit kapacít a procesov na zvládanie krízových situácií v podmienkach MZVEZ SR a prijmeme potrebné opatrenia.

V spolupráci s Ministerstvom kultúry SR postupne povýšime, v rámci finančných možností, prezentáciu slovenského umenia a kultúry v zahraničí na významný nástroj budovania obrazu SR vo svete.

SLOVENSKO A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ

Vláda SR postupne navýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu až na úroveň, v akej ročne podporuje národnostné menšiny žijúce na Slovensku.

V kontexte prípravy Koncepcie krajanskej štátnej politiky na roky 2021 - 2025 Vláda SR prehodnotí fungovanie a kompetencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), zmodernizuje koncepciu štátnej politiky

starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a prijme nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Zároveň vyhodnotí a upraví aj proces doterajšieho udeľovania dotácií, vrátane zjednodušenia udeľovania tzv. minigrantov.

Podporíme možnosť zapájania komunity Slovákov do spolupráce pri presadzovaní cieľov zahraničnej politiky SR.

Vo vybranej svetovej metropole spustíme projekt spolupráce s tzv. novou diaspórou a komunitou slovenských profesionálov, ktorých potenciál sa využije na realizáciu spoločných cieľov v danom teritóriu.

ŽIVOTASCHOPNÁ A SEBAVEDOMÁ KULTÚRA, KTORÁ NAPOMÁHA ROZVOJU KREATÍVNEHO A EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU SLOVENSKA

Vláda SR vytvorí podmienky na zabezpečenie systémovej prezentácie kultúry a umenia v zahraničí ako nástroja prispievajúceho k pozitívnej propagácii krajiny, rozvoju diplomacie, cestovného ruchu a hospodárstva.

 

OĽaNO

C.24 Slováci žijúci v zahraničí ...keď krajania v zahraničí nie sú odstrčení, znevažovaní a zanedbávaní.

Napriek tomu, že terajšia a najmä predošlá vláda označila Slovákov žijúcich v zahraničí za jeden zo štyroch pilierov zahraničnej politiky, krajania jej boli počas posledných 8 rokov ukradnutí. Koordinačné právomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí boli zlikvidované, dotačný systém hlboko podfinancovaný v rozpore s vlastným uznesením z roku 2008, volebné právo zostalo bez akéhokoľvek vylepšenia, štátne občianstvo bolo odnímané z dôvodu dvojitého občianstva, podporoval sa tzv. etnobiznis a asimilačné trendy sa zastaviť nepodarilo – naopak, vláda podporovala prílev lacnej pracovnej sily na domáci trh, vrátane krajanov.

Slováci, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí, predstavujú obrovský potenciál. Intenzívne sa zaujímajú o smerovanie materskej krajiny a jej budúcnosť. Účasťou na voľbách o nej môžu aj aktívne rozhodovať. Zo zahraničia však majú možnosť voliť len poštou, aj to iba pri niektorých typoch volieb. Podľa odhadov žije v zahraničí približne 1,3 milióna osôb slovenskej národnosti, približne 450-tisíc z nich má volebné právo. Spolupráca s nimi by mala byť jedným zo základných pilierov zahraničnej politiky. Štát by ich mal preto intenzívne podporovať. Vláda však zle nastavila podmienky straty občianstva, takže oň prišlo množstvo Slovákov v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa zdegradoval na servisnú organizáciu ministerstva zahraničných vecí a odňala sa mu možnosť priamo komunikovať s krajanmi. Výučba detí Slovákov v zahraničí je byrokratická, nepraktická a zbytočne zaťažuje riaditeľov škôl, aj rodičov. Podpora vzdelávania detí v materinskom jazyku spočíva výlučne v dotáciách a je neefektívna, pretože pre študentov často predstavuje len formálnu výučbu a záťaž navyše. Študentov z radov Slovákov v zahraničí, ktorí prichádzajú študovať na slovenské univerzity, je málo, hoci by to mohol byť vítaný zdroj vzdelaných ľudí pre Slovensko, a najmä pre slovenské komunity v zahraničí. ? ! Výzvy, problémy 156 | BOD C Štát nemá žiadnu koncepciu podpory návratu krajanov, dočasne pracujúcich v zahraničí, späť do vlasti. Najmä tých, ktorí sa dokázali vo svojej oblasti výnimočne uplatniť a boli by pre Slovensko veľkým prínosom hlavne vo vede, výskume, podnikaní a umení. Namiesto toho pokračuje odliv mozgov najmä na univerzity, vedecké a technologické centrá do zahraničia. Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska medzi Slovákmi v zahraničí (2015) sa takmer 70 percent opýtaných chystalo ostať za hranicami natrvalo. Na Slovensku plánuje žiť iba necelá štvrtina občanov Slovenska študujúcich v zahraničí. V prípade pracujúcich dokonca iba 9 percent. Spomedzi mladých ľudí odchádza do zahraničia približne tretina z každého populačného ročníka. 157 | BOD C OĽANO PROGRAM 2020 158 | BOD C Hlasovanie a podiel na správe krajiny 1. Navrhneme možnosť hlasovania elektronicky v celoštátnych voľbách, referende a ľudových hlasovaniach zo Slovenska, aj zo zahraničia. Dovtedy umožníme voľby na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí spolu s voľbou poštou. 2. Navrhneme opatrenia proti tomu, aby Slováci v zahraničí bezdôvodne prichádzali o slovenské občianstvo, navrhneme, aby im bolo vrátené. 3. Prizveme Slovákov v zahraničí k budovaniu svojej materskej krajiny a zapojíme ich najmä do diplomacie, vrátane propagácie Slovenska v zahraničí, hospodárstva, vedy a výskumu. 4. Navrhneme zjednodušenie procesu uznávania dosiahnutého zahraničného vzdelania pre tých Slovákov, ktorí majú záujem vrátiť sa a pracovať na Slovensku. Sfunkčnenie Úradu pre zahraničných Slovákov 5. Navrhneme vrátiť Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pôvodnú právomoc koordinátora príslušných ministerstiev, najmä vo vzťahu k školstvu, kultúre, vnútru, hospodárstvu a zahraničiu. Mal by získať aj kompetenciu tvorcu štátnej politiky v danej oblasti a komunikátora so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Zabránime politickým nomináciám a odvolávaniu osôb z funkcie predsedu a podpredsedu tohto úradu. 6. Navrhneme zmodernizovať koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a prijať nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí 7. Priamo v zákone navrhneme upraviť podrobný proces udeľovania dotácií krajanom zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Navrhneme zjednodušiť pravidlá vyúčtovania tzv. minigrantov (dotácií do výšky 500 eur). Podpora vzdelávania 8. Podporíme vzdelávanie v slovenskom jazyku v zahraničí. Navrhneme upraviť systém vysielania učiteľov na školy do zahraničia, ako aj vysielanie osvetárov, duchovných a lektorov pre kultúru a jazyk do slovenských komunít v zahraničí. Zasadíme sa za udržanie doterajšieho počtu lektorátov v zahraničí. 9. Podporíme zvýšenie počtu miest na vysokých školách v prospech Slovákov zo zahraničia. Navrhneme prijať opatrenia pre postupný návrat krajanov, aby mohli pokračovať vo svojej profesii v domovine.

 

 

SaS

KRAJANIA A SLOVENSKÁ KOMUNITA V ZAHRANIČÍ SI VYŽADUJÚ NOVÝ PRÍSTUP
Odhaduje sa, že v zahraničí žije 1,5 – 2 milióny Slovákov, resp. ich priamych potomkov. Títo sú pre Slovensko významnou pomocou, a to z viacerých dôvodov: uchovávaním slovenskej kultúry, zvykov a tradícii vrátane jazyka, pomocou pri nadväzovaní obchodných a politických kontaktov, propagáciou cestovného ruchu, reinvestovaním finančných prostriedkov v Slovenskej republike zarobených v zahraničí. Vzťahy Slovenskej republiky k tejto komunite v rámci viacerých vĺn vysťahovalectva možno vnímať ako mimoriadne rozporuplné a z nášho pohľadu vyžadujú okamžitú zmenu prístupu.
 Riešenia SaS:
7/ Navrhujeme okamžitú zmenu zákona o štátnom občianstve, ktorá zruší aktuálnu prax odoberania občianstiev proti vôli občanom a umožní ich navrátenie tým, ktorí oň prišli v rokoch 2010 – 2020.
8/ Zmeníme zákon o podmienkach výkonu volebného práva tak, aby bolo možné voliť zo zahraničia korešpondenčnou formou, ale aj prostredníctvom zastupiteľských úradov a perspektívne aj prostredníctvom internetu.
9/ Zrušíme Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho kompetencie presunieme na Ministerstvo vnútra 411 a Ministerstvo zahraničných vecí SR, kde si túto agendu v súčinnosti s inými ministerstvami 412 preberie jeden zo štátnych tajomníkov.
10/ Ušetrené prostriedky doplnené aj vďaka decentralizácii výkonu štátnej správy v tejto oblasti, poslúžia o. i. pri pokračovaní v trende navyšovania priamej grantovej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí.
11/ Na základe požiadavky od krajanských organizácií zriadime komisiu pre zahraničných Slovákov pri Zahraničnom výbore NR SR ako platformu pre komunikáciu s krajanmi.
12/ Odbúrame administratívnu záťaž 413 a výrazne zjednodušíme a uľahčíme možnosť návratu krajanom z cudziny späť na Slovensko.

 

Ešte sa toho týka:
5/ Zabezpečíme zjednodušenie služieb slovenským občanom dlhodobo pracujúcim a študujúcim v zahraničí, napr. zjednodušením a zrýchlením matričných a iných administratívnych úkonov vrátane elektronického uznávania diplomov a preukazov.

6/ Vypracujeme systém spätnej väzby na našu zahraničnú službu v rámci veľvyslanectiev a konzulátov, ktorej prvoradým cieľom je poskytovať kvalitné služby občanom Slovenskej republiky a EÚ.

 

Sme rodina

Robíme teda Slovensko bohatým a robíme to razantne. Masívnym spôsobom podporujeme domácu produkciu a spotrebu Slovenska, čím sa znižuje naša závislosť od exportu našich výrobkov do zahraničia. Zároveň vytvárame desiatky tisíc kvalitných pracovných miest pre ľudí, ktorým by hrozila nezamestnanosť z dôvodu spomalenia či dokonca recesie v globálnej ekonomike. Týmto prinášame do všetkých regiónov Slovenska dobre platené pracovné miesta, na ktoré sú doteraz ľudia zvyknutí len v okolí Bratislavy, čím zabraňujeme vyľudňovaniu regiónov a vytvárame podmienky na návrat Slovákov nateraz pracujúcich a žijúcich v zahraničí.

Podpora a posilnenie ochrany našich menšín v zahraničí

Historickými zmenami našich hraníc nastala skutočnosť, že časti pôvodného slovenského obyvateľstva sa ocitli na území iných štátov. V Slovenskej republike musí byt podpora nášho kultúrneho dedičstva, vychádzajúca zo spoločných koreňov, udržania jazyka a zintenzívnenie komunikácie s príslušníkmi našich menšín dôležitou úlohou do budúcnosti. Sme za rozvíjanie kultúrnej a ekonomickej spolupráce, ako aj zvýraznenie možnosti vzdelávania a vzájomného kultúrneho obohatenia.

Zasadíme sa za ochranu našich občanov v Spojenom kráľovstve

Pri realizácii brexitu budeme brániť záujmy našich občanov žijúcich a pracujúcich v Spojenom kráľovstve. Sme za zvýšenú ochranu našich občanov žijúcich v zahraničí. Ide najmä o asistenciu pri ochrane rodiny, v prípade hrozby odobratia detí a zvláštnu pozornosť budeme venovať zabezpečeniu práva prídavkov na deti. Ako prioritu vidíme nutnosť znížiť a zabrániť exodu obyvateľov Slovenskej republiky z dôvodu nedostatočnej ekonomickej motivácie. Myslíme si, že zahraničná politika musí požadovať generálne opatrenia a prejaviť viac angažovanosti v rámci celoeurópskej politiky na vyrovnanie hospodárskych rozdielov medzi východom a západom, medzi severnou a južnou častou EÚ, s cieľom zabrániť exodu obyvateľstva a vytvárať podmienky na reverzný proces ekonomickej migrácie v rámci EÚ.

Medzinárodná kultúrna prezentácia

Súčasný stav prezentácie slovenského umenia cez slovenské inštitúty je zaostalý a nedostatočný. Presunieme inštitúty pod Ministerstvo kultúry (teraz sú pod MZV) a vytvoríme jednotnú stratégiu prezentácie umenia v zahraničí za účasti odborníkov z jednotlivých oblastí. Zriadime Fond na podporu slovenského umenia v zahraničí, pod ktorý budú spadať slovenské inštitúty. Prostredníctvom SACR zrealizujeme projekt jednotnej mediálnej prezentácie Slovenska v zahraničí s cieľom poukázania na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti krajiny.

 

Za ľudí

VYSOKÉ ŠKOLY

• Zjednodušíme systém prideľovania rozpočtových prostriedkov, zavedieme niekoľkoročnú stabilitu pravidiel financovania a výrazne zvýšime súťažné projektové financovanie na základe nezávislých zahraničných hodnotení. Navýšime tiež financovanie vysokých škôl paralelne s diverzifikáciou vysokého školstva. Účelom je zvýšiť motiváciu a kvalitu zamestnancov a pritiahnuť kvalitných akademikov zo zahraničia (vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí).

VEDA A VÝSKUM

• eliminovať konflikt záujmov pri posudzovaní žiadostí angažovaním nezávislých zahraničných oponentov a úspešných slovenských vedcov žijúcich v zahraničí;

STRIEBORNÁ EKONOMIKA – STARNUTIE AKO PRÍLEŽITOSŤ, NIE AKO SPOLOČENSKÁ ZÁŤAŽ

• Zvýšime mzdy opatrovateliek a opatrovateľov a budeme motivovať časť z 30-tisíc z nich, ktorí pracujú v zahraničí, na návrat na Slovensko.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A PREZENTÁCIA

• Navrhneme model, ktorý skoncentruje financovanie prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí na ministerstve zahraničia.

• Pripravíme stratégiu prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

02.07.2020