Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Slovenský dom pre všetkých


 Historický okamih, keď bude Slovenský dom v Prahe otvorený, sa blíži míľovými krokmi. Rekonštrukcia sa realizuje podľa plánu, rieši sa už aj zariadenie domu, vrátane ozvučenia, osvetlenia či hoci závesného systému pre galériu. Je teda namieste hovoriť už predovšetkým o tom, ako bude tento "domovský prístav" slovenskej komunity v Česku fungovať.
Zhrňme však najprv ešte raz základné fakty. Slovenský dom v Prahe je najdôležitejší projekt slovenskej národnostnej menšiny v Českej republike od jej konštituovania v roku 1993, obsahom ktorého je zriadenie kultúrneho centra tejto minority. Ide o prepojené priestory na dvoch podlažiach domu s neobarokovou fasádou na prestížnej adrese na Soukenickej ulici č. 3 v Prahe 1 v priamom susedstve Náměstí Republiky. Po takomto projekte sa roky volalo a podobný dom majú všetky porovnateľné slovenské komunity v okolí, či už ide o Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko, Poľsko alebo Ukrajinu, okrem tej najpočetnejšej v Česku. Priestory budú po rozsiahlej rekonštrukcii zahŕňať aj multifunkčnú sálu, ktorá v podobe divadelnej sály či kinosály pojme 110 divákov, ktorá však bude môcť slúžiť aj pre nácvik folklórnych či divadelných súborov, na vzdelávacie účely s lavicami či na spoločenské účely so stolovou úpravou, rovnako bude zahŕňať foyer, sklad, novo aj knižnicu a archív, ale tiež prijímaciu recepciu a galériu, no a pochopiteľne kancelárske priestory a šatne pre hostí, ale aj pre účinkujúcich. Bude to obrovský posun pre fungovanie slovenskej krajanskej komunity v Prahe a širšie v Česku. Projekt sa realizuje s recipročnou podporou ČR a SR na základe politickej dohody prezidentov o potrebnosti podobnej myšlienky. Podpora sa uskutočňuje formou štandardných grantových konaní prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstva kultúry Českej republiky. Celková podpora presahuje v prepočte 18 miliónov Kč, čo s ohľadom na umiestnenie a charakter objektu nie je neobvyklé, napríklad podpora na mediálne známy Slovenský dom v Mlynkoch, čo je dedina v severnom Maďarsku bola vyššia. Dom majú otvoriť prezidenti oboch krajín a budú sa v ňom konať hodnotné výstavy, divadelné predstavenia, koncerty, literárne programy, ale napríklad aj vzdelávacie programy v slovenčine pre slovenské deti. 
Projekt zastrešil ako vlastník objektu Slovensko-český klub ako zavedená organizácia, ktorá od roku 1996 vydáva časopis Slovenské dotyky, Magazín Slovákov v ČR, i množstvo kníh, spoluvydáva literárny časopis Zrkadlenie-Zrcadlení, organizuje festivaly Dni slovenskej kultúry v celom rade českých miest a najrôznejšie ďalšie kultúrne a vzdelávacie aktivity. Klub doň vložil i nemalé vlastné a sponzorské prostriedky. Slúžiť však bude všetkým slovenským spolkom v Česku, ktoré o to prejavia záujem, ako aj inštitúciám, akou je napríklad Slovenský inštitút v Prahe. Takéto fungovanie doma počas najmenej dvadsiatich rokov garantuje aj jeho štatút a zmluvy s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 
Veď, ako sa uvádza i v zmieňovanom štatúte: "Cieľom Slovenského domu v Prahe je umožniť slovenskej menšine v Českej republike uspokojovať a napĺňať jej potreby v  kultúrnej, vzdelávacej a spoločenskej oblasti, a to vo vlastných reprezentačných priestoroch v centre hlavného mesta Českej republiky.
Projekt Slovenského domu v Prahe vychádza z dlhodobých potrieb a požiadaviek Slovákov žijúcich v Českej republike, najpočetnejšej menšiny v ČR a najväčšej slovenskej krajanskej komunity v Európe. Nadväzuje na najlepšie tradície česko-slovenskej a slovensko-českej vzájomnosti, ako na živý  a  životaschopný  princíp  overený  históriou a hlboko zakorenený v kultúre oboch národov.  Inšpiruje sa aj podobnými inštitúciami z prostredia slovenských krajanských komunít v iných európskych krajinách."
Činnosť domu bude riadiť riaditeľ, ktorého menuje vlastník, vzniknú však aj dva dôležité orgány. Grémium a programová rada. Grémium je v istom zmysle najvyšším dozorným orgánom domu a tvorí ho predseda Slovensko-českého klubu a zástupcovia ČR a SR - konkrétne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na jednej a zástupca Ministerstva kultúry ČR na druhej strane. Programová rada bude širším orgánom, určujúcim programové zameranie domu. Okrem riaditeľa domu a zástupcu vlastníka ju budú tvoriť predstavitelia slovenských spolkov v ČR, zástupcovia spolupracujúcich inštitúcií, vrátane orgánov SR a ČR a významné osobnosti -  predovšetkým slovenského pôvodu - žijúce v ČR. 
Slovenský dom v Prahe bude naozaj pre všetkých. V jeho štatúte sa to píše jasne, nedvojznačne a záväzne: "Slovenský dom v Prahe poskytuje svoje priestory všetkým registrovaným subjektom, ktoré reprezentujú slovenskú krajanskú komunitu v Českej republike, a to iba za cenu prevádzkových a režijných nákladov. Priestory Slovenského domu v Prahe budú za primeraných podmienok k dispozícii aj významným osobnostiam a subjektom zo Slovenskej republiky zo všetkých oblastí spoločenského života. V oboch prípadoch je cieľom obohatiť kultúrny život slovenskej národnostnej menšiny v Českej republike, prezentovať slovenskú kultúru v Prahe a posilňovať česko-slovenské a slovensko-české vzťahy."
Tešme sa na príjemné a cenné chvíle a programy na Soukenickej...

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský : 16.04.2014