Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

Uznesenie Valného zhromaždenia SZSZ


U z n e s e n i e

 VZ1

IV. riadneho Valného zhromaždenia SZSZ,

konaného dňa 1. novembra 2012 v Bratislave

 
VZ2
 

Valné zhromaždenie:

 

1. schvaľuje:

a, Správu o činnosti SZSZ za uplynulé obdobie od predchádzajúceho

riadneho Valného zhromaždenia,

b, Správu o hospodárení SZSZ za uplynulé obdobie od predchádzajúceho

riadneho Valného zhromaždenia,

c, Správu Zmierovacej a revíznej komisie za uplynulé obdobie od

predchádzajúceho riadneho Valného zhromaždenia,

d, návrh Generálnej rady na registráciu SZSZ v zmysle požiadaviek

dotačnej smernice ÚSŽZ

2. zvolilo:

a, do funkcie predsedu SZSZ Vladimíra Skalského, a to 403 hlasmi zo 424 odovzdaných, teda 95 % hlasov,

b, Zmierovaciu a revíznu komisiu v zložení: Juraj Bálint, Erik Horváth, Štefan Medzihorský, Katarína Melegová Melichová, Branislav Slivka

3. vzalo na vedomie:

a, zloženie Generálnej rady zvolenej reprezentantmi jednotlivých štátov a

regiónov, a to:
Česká republika: Vlastimil Fabišik, Peter Lipták

Škandinávia: Dušan Daučík

Poľsko: Ľudomír Molitoris

Veľká Británia: Jozef Pomichal

Chorvátsko: Ondrej Kuric

Západná Európa: Alojzia Meier-Peschaková, Bohumil Šťastný

Maďarsko: Ján Fuzik, Ján Benčík

Srbsko: Svetlana Zolňanová, Juraj Červenák

USA: Ján Holý, Milan Čuba

Rumunsko: Pavel Hlasznik, Miroslav Ivan Ambruš

Ukrajina: Valéria Balanko

 

Valné zhromaždenie v súlade so Stanovami SZSZ, hlava IX. vzalo hlasovaním voľbu na vedomie a súčasne rozhodlo o tom, že ostatné miesta zostanú do ďalšieho VZ SZSZ neobsadené

b, zloženie Výkonného výboru a rozdelenie funkcií a povinností v rámci neho, ako ho na návrh predsedu Vladimíra Skalského schválila na zasadnutí počas VZ SZSZ generálna rada:
1. podpredseda: Ján Fuzik
2. podpredseda: Ján Holý
generálny tajomník: Peter Lipták
regionálny tajomník pre západnú Európu: Dušan Daučík

regionálna tajomníčka pre strednú a juhovýchodnú Európu: Svetlana Zolňanová
člen VV, zodpovedný za otázky školstva: Pavel Hlasznik
K práci VV bola v zmysle stanov predsedom SZSZ prizvaná vo funkcii hospodárky Andrea Salazar Štefanková

c, rozdelenie funkcií a povinností v rámci Zmierovacej a revíznej komisie

predseda: Branislav Slivka
podpredsedníčka: Katarína Melegová Melichová

hovorca Zmierovacej a revíznej komisie: Štefan Medzihorský

d. informáciu riaditeľa spolupracujúcej Turčianskej galérie Ľubomíra Kraľovanského o možnostiach čerpania medzinárodných grantov.

4. ukladá Generálnej rade:

a, venovať zvýšenú starostlivosť o Slovákov v krajinách mimo

EÚ, predovšetkým v Srbsku a na Ukrajine, usilovať sa o zjednodušenie a urýchlenie legislatívnych a administratívnych procesov pri vyhotovovaní osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj pobytového režimu.

b, obnoviť Dohodu o spolupráci s ÚSŽZ,

c. pokračovať v dialógu s vládnymi a parlamentnými orgánmi o zjednodušení volieb zo zahraničia

d, dotvárať v spolupráci s ÚSŽZ koncepciu štátnej starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničí,

e, venovať stálu pozornosť problematike zdokonaľovania Stanov SZSZ,

f, venovať pozornosť možnosti získania prostriedkov z medzinárodných grantových schém. .

g, v spolupráci s ÚSŽZ usilovať, aby vláda a parlament a ďalšie inštitúcie SR vrátane médií aktívne pôsobili proti asimilácii Slovákov vo svete v zmysle medzinárodných dohôd, vrátane Európskej charty ochrany regionálnych a menšinových jazykov.

VZ3VZ4

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

26.11.2012