Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Memorandum (Aide-Mémoire)


Memorandum (Aide-Mémoire)

Svetového združenia Slovákov v zahraničí

novej vláde Slovenskej republiky po parlamentných voľbách 2012

 

Motto: Za súdržnosť, spolupatričnosť a súčinnosť Slovákov vo svete

 

Ústava Slovenskej republiky pokladá Slovákov žijúcich v zahraničí za integrálnu súčasť slovenského národa. Kultúrne dedičstvo Slovákov v zahraničí je trvalou súčasťou spoločného národného bohatstva. Pritom mnohostranné a plodné vzťahy medzi krajanským svetom a Slovenkou republikou, reprezentovanou v týchto súvislostiach predovšetkým Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, boli v poslednom roku natoľko narušené, že už v značnej miere prekážali uplatňovaniu kladných ústavných princípov. Vedomí si týchto skutočností predkladáme toto memorandum novej exekutívnej garnitúre, ktorá už v minulosti dokázala, že demokratické slovensko-slovenské vzťahy patria medzi jej priority.

Máme nádej, že štátne orgány Slovenskej republiky si budú v plnej miere uvedomovať skutočnosť, že v zahraničí žije trvalo vyše dvoch miliónov Slovákov, ktorí sú duchovne a kultúrne v stálom a intenzívnom kontakte s domovskou krajinou svojich predkov.

Početnú komunitu Slovákov v zahraničí je nutné považovať za významný faktor aj pri realizácii cieľov zahraničnej politiky Slovenskej republiky, vrátane ekonomickej diplomacie.

Spoluprácou so strešnou organizáciou krajanov, Svetovým združením Slovákov v zahraničí (SZSZ), bude potrebné  jednotlivé kroky vlády cieľavedomo zamerať na také opatrenia, aby vplyv a významné postavenie Slovákov v zahraničí boli plne akceptované a aby bol tento potenciál - v súlade s medzinárodnými právnymi normami a legislatívou Slovenskej republiky - využívaný ku prospechu Slovenska.

Dúfame, že vláda SR bude napomáhať Slovákom v zahraničí pri ich emancipačných, kultúrno-spoločenských snaženiach, ich vitalizácii a revitalizácii v oblasti duchovnej (vrátane podpory cirkevných komunít), pri udržiavaní jazykového povedomia a osobitej kultúry, napojenej na bohaté pramene tradičných aj moderných slovenských kultúrnych hodnôt.

Svetové združenie Slovákov v zahraničí, nadväzujúce na desiatky rokov trvajúcu prácu svojich predchodcov a završujúce 10 rokov úspešnej práce v prospech Slovenska a slovenského zahraničia, je pripravené k aktívnej a účinnej spolupráci s vládou Slovenskej republiky a Národnou radou SR.

Privítali by sme, keby sa význam tejto problematiky premietol aj do programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Slovenský svet by bol vďačný najmä za pokroky v týchto oblastiach:

  • na prvom mieste nápravu vážnych pochybení vo fungovaní Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), vyvodenie osobnej zodpovednosti za klientelizmus pri zadávaní zákaziek, diskriminačný prístup ku krajanom, poškodenie povesti úradu a škandalóznu personálnu politiku, obnovenie (jednostranne zo strany úradu) zrušenej Zmluvy o  spolupráci so SZSZ; SZSZ je pripravené podieľať sa na odstránení nedostatkov v rámci ÚSŽZ a na jeho novom fungovaní

  • zaradenie problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí do kompetencie niektorého člena vlády, čo v predchádzajúcej vláde absentovalo

  • obnovenie komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Národnej rade SR, ktorá takisto v uplynulom volebnom období zanikla

  • navýšenie objemu grantových prostriedkov späť na úroveň, garantovanú platnou koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý bol porušením uznesenia vlády zo strany predsedu ÚSŽZ znížený

  • redukovanie nezmyselnej byrokratickej záťaže v grantovom programe ÚSŽZ, ktorý ho prakticky znefunkčnil, znovunastavenie efektívneho modelu

  • zjednodušenie volieb zo zahraničia a výhľadovo príprava volieb prostredníctvom internetu, na čom je SZSZ pripravené ďalej participovať, ako to bolo doteraz v komisii pre prípravu volebného kódexu

  • prípravu novej koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, obsahujúcej riešenia, reflektujúce skutočné potreby, artikulované Slovákmi v zahraničí

  • realizáciu realistického modelu dokumentácie a prezentácie histórie a kultúry Slovákov v zahraničí na území Slovenskej republiky

  • novelizáciu zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, odstraňujúcu napr. problémy s osvedčeniami Slováka žijúceho v zahraničí

  • efektívnu spoluprácu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí a o nich bez nereálnych finančných požiadaviek, opierajúcu sa prioritne o výmenu programov s krajanskými vysielaniami v rôznych krajinách, o možnosti internetu a sieť slovenských žurnalistov po celom svete

Veríme, že sa začína obdobie širokej kooperácie Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí. Toto memorandum je ponúknutou rukou Slovákov v zahraničí pre vzájomne prospešnú spoluprácu v oblasti zahraničnej politiky, tvorby a šírenia kultúry a informácií, vzdelávania a propagácie Slovenska. Generácie Slovákov v zahraničí pracujú v prospech našich spoločných záujmov, spoločného osudu – zväčša podľa slov básnika Rudolfa Dilonga „zadarmo, nie však nadarmo“. Očakávajúc Vaše stanovisko, želáme novému parlamentu i novej vláde SR veľa spoločných úspechov v slovensko-slovenských vzťahoch.


Memorandum schválil Výkonný výbor Svetového združenia Slovákov v zahraničí

15. marca 2012

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

19.03.2012