Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Občianske združenie s názvom Svetové združenie Slovákov v zahraničí má vážne problémy s vyúčtovaním dotácií. Úrad odstupuje od zmluvy o spolupráci.


@ 09.09.2011, 22:57

. . To, čo avizoval predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák na svojej prvej tlačovej konferencii vo februári tohto roku, sa stalo skutočnosťou. Správa následnej finančnej kontroly Úradu vlády SR č. 5/2011 na takmer 120 stranách plných nedostatkov, porušení zákona a finančnej disciplíny zo strany bývalého vedenia ÚSŽZ, vymenúva na viac ako 30 stranách aj vážne nedostatky vo vyúčtovaniach dotácií Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) a jeho predsedu Vladimíra Skalského, čo v konečnom dôsledku bude pravdepodobne znamenať povinnosť zo strany V. Skalského vrátiť neoprávnene použité dotácie do štátneho rozpočtu vo výške niekoľko tisíc eur. ÚSŽZ pripomína, že SZSZ len od samotného úradu od roku 2006 získalo dotácie vo výške viac ako 150 000,- eur (cca 4,5 mil. Sk). V uvedenej sume nie sú zarátané ďalšie dotácie, ktoré mu boli udelené napríklad Ministerstvom kultúry SR, a ktorých sa správa následnej finančnej kontroly ÚV SR netýka. Navyše, podľa informácií z Matice slovenskej, V. Skalský má nevyrovnané záväzky aj voči tejto inštitúcii, ktorá zvažuje proti nemu podanie na súd. Aj v tomto roku ÚSŽZ schválil SZSZ dotácie vo výške 8 820 eur, ktoré však nebudú poskytnuté, pokiaľ V. Skalský neodstráni nedostatky vo vyúčtovaniach, resp. nevráti peniaze do štátneho rozpočtu. Túto politiku nulovej tolerancie zaviedol na ÚSŽZ až jeho súčasný predseda M. Vetrák. Na základe výsledkov finančnej kontroly sa M. Vetrák rozhodol vypovedať zmluvu o spolupráci so SZSZ uzavretú bývalou predsedníčkou ÚSŽZ v roku 2007, ktorá priznávala privilegované postavenie tomuto občianskemu združeniu oproti iným, a to aj v oblasti dotácií. ÚSŽZ nechce, aby jeho dobré meno bolo spájané s ktorýmkoľvek subjektom, ktorý je známy svojim netransparentným financovaním a nevyrovnanými záväzkami voči štátnemu rozpočtu. K vypovedaniu zmluvy o spolupráci so SZSZ nabádajú M. Vetráka aj samotní Slováci zo zahraničia a 6. júla 2011 ho k tomu otvorene vyzval aj jeho zbor poradcov zložený z uznávaných osobností slovenského zahraničia. Zverejnené: 09.09.2011 na portáli www.uszz.sk