Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

Svetové združenie na prahu roku 2007


    Na začiatku novembra si Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) zvolilo nové vedenie, ktoré netajilo veľké ambície. Za najakútnejšie problémy sme po voľbách na valnom zhromaždení označili tri. Hrozbu, že napriek platnému uzneseniu vlády poklesne grantový systém, spravovaný Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďalej naštrbenú komunikáciu s orgánmi Slovenskej republiky. A napokon problémy s ukončením platnosti preukazov zahraničného Slováka. Súčasne sme chceli hľadať nové zdroje na aktivity Slovákov v zahraničí, rozšíriť vlastnú činnosť SZSZ, zriadiť stály sekretariát združenia v Bratislave a zlepšiť vnútornú komunikáciu tejto veľkej organizácie, združujúcej viac než sedemdesiat inštitúcií z dvadsiatky krajín a veľa individuálnych členov. To posledné znamená zvýšiť informovanosť a ku konkrétnej činnosti pritiahnuť viac ľudí. Čo sa podarilo za dva a pol mesiaca - do polovičky januára, keď sa konalo prvé zasadnutie výkonného výboru - zrealizovať?

    Objem prostriedkov v grantovom programe, ktorý je ako jediný určený výslovne na aktivity Slovákov v zahraničí, bol vo vládnom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 iba 8,7 mil. Sk, teda ešte zhruba o 10 mil. menej než v roku 2006. A to napriek tomu, že podľa koncepcie, ktorú vláda ešte v auguste schválila uznesením, mal byť 40 mil. Sk. Po množstve rokovaní sa podarilo v rozpočtovom výbore navýšiť objem o 12 mil. Sk na 20,7 mil. Sk. Navýšenie o ďalších 20 mil. na pôvodne sľúbenú úroveň prisľúbil na rokovaní s autorom tohto článku podpredseda vlády Dušan Čaplovič formou rozpočtového opatrenia vlády v priebehu roku 2007, čo sa premietlo aj do písomného dokumentu.
Ide o záznam z rokovania, signovaný podpredsedom vlády a predsedom SZSZ, ktorý je – akos a v ňom uvádza - formou dohody o spolupráci. Obsahuje aj ustanovenie o prostriedkoch potrebných na dobudovanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, menovite na obsadenie funkcie jeho podpredsedu. Súčasťou je aj dstavec o spolupráci pri novelizácii Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorá by odstránila problém s ukončením platnosti preukazov zahraničného Slováka – ak by nedošlo k drobnej zmene zákona, k 1. augustu by si 20 tisíc držiteľov muselo vymeniť preukazy za osvedčenia a zrejme znovu predkladať potrebné doklady. Dohoda počíta aj s podporou podpredsedu vlády zriadeniu stáleho sekretariátu SZSZ, či metodickou pomocou SZSZ pri získavaní prostriedkov Európskej únie. Záznam sa dotýka aj podpory príbuzenských menšín formou zriadenia medzivládnych komisií s okolitými krajinami, kde žijú významné slovenské menšiny. To by sa malo týkať popri Maďarsku a Ukrajine tiež Poľska a Česka. Najaktuálnejšie je v blízkej budúcnosti zriadenie slovensko-českej komisie.
Podpísala sa aj rozsiahla oficiálna dohoda o spolupráci medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri tvorbe a realizácii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí (už sa to realizuje pri príprave koncepcie na rok 2008), zabezpečovaní starostlivosti vo všetkých oblastiach, či pri príprave a realizácii Dní Slovákov žijúcich v zahraničí a Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Nad rámec dohody sa predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová a autor čĺánku ako predseda SZSZ dohodli aj na podrobnostiach spolupráce pri príprave internetového portálu Slováci vo svete. Predsedníčka ÚSŽZ súčasne ponúkla svetovému združeniu priestory pre otvorenie jeho stáleho sekretariátu v sídle úradu, čo výkonný výbor SZSZ následne s vďakou prijal. Obe strany sa tiež dohodli na konkrétnom postupe, ako budú usilovať o urgentnú drobnú nepriamu novelizáciu Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Rozsiahlejšia by sa mala potom pripravovať dlhodobo.
SZSZ vstúpilo do rokovaní aj s Maticou slovenskou. Tej Národná rada SR na návrh rozpočtového výboru navýšila rozpočet o 24 mil. Sk, z toho o 6 mil. Sk účelovo viazaných na aktivity v prospech Slovákov v zahraničí. Časť týchto prostriedkov by mala Matica slovenská vložiť aj do spoločných projektov so SZSZ, dohoda by sa mohla podpísať vo februári, po zasadnutí výboru Matice slovenskej, ktorý musí schváliť jej finančný rámec.
Národná rada SR zriadila podobne ako v minulom období komisiu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, tentoraz pri zahranićnom výbore. SZSZ do nej nominovalo svojich zástupcov – predsedu a jedného z podpredsedov, reverenda Dušana Tótha z Kanady s tým, že tretí zástupca bude ako hosť prizývaný v závislosti od prerokúvanej problematiky.
Pokiaľ ide o zdroje na činnosť, popri navýšení grantového programu ÚSŽZ a už zmienených aktivitách smerom k fondom EÚ a Matici slovenskej, rokoval autor článku aj so štátnym tajomníkom ministra kultúry Ivanom Sečíkom o využití prostriedkov z programu Pro Slovakia na prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí. Výsledkom bol prísľub podpory 5-10 projektov v prospech krajanov. SZSZ sa usiluje získať prostriedky aj vlastnou činnosťou, predajom inzercie a od sponzorov. Prvé výsledky sú už na svete, ďalšie projekty v tomto smere sú už premyslené.
Tieto prostriedky by mali pokryť mzdové a režijné náklady súvisiace so zriadením stáleho sekretariátu, ale najmä podstatne rozsiahlejšiu činnosť. Okrem Internetového portálu Slováci vo svete či Okrúhleho stola na tému slovenského školstva v zahraničí budú osou činnosti v roku 2007 dva komplexné programy: prezentácie kultúry zo Slovenska na podujatiach Slovákov v zahraničí a vzájomnej spolupráce Slovákov v zahraničí. SZSZ sa bude podieľať aj na podujatiach ako oslavy stého výročia Slovenskej ligy v Amerike či Svetový festival slovenskej mládeže. Chce tiež spolu s partnermi začať vydávať antológie slovenského umenia vytvoreného v zahraničí – v roku 2007 by chcelo začať poéziou. Konečne treba vyriešiť aj otázku Pamätníka slovenského vysťahovalectva, ktorý by sa podľa SZSZ mal stať štátnou úlohou na rok 2008.
Nové vedenie SZSZ muselo samozrejme dotiahnuť aj projekty roku 2006, nad ich rámec pripravilo napríklad informačnú brožúru. Zaviedol sa tiež nový systém intenzívnej, štrukturovanej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty.
     Pokiaľ ide o štruktúry SZSZ, výkonný výbor menoval členov odborných komisií pre legislatívu (predseda Peter Lipták z Česka), kultúru (Ondrej Štefanko z Rumunska, 1. podpredseda SZSZ), tradičnú kultúru (Jaroslav Miňo z Česka), médiá (Ján Fuzik z Maďarska, tajomník SZSZ) a školstvo (Paľo Belička zo Srbska). Novým orgánom je čestné grémium, ktoré bude tvorené poprednými osobnosťami slovenského sveta. V jeho čele bude stáť člen výkonného výboru Ján Holý. Vo februári oslávi tento činorodý človek neuveriteľné osemdesiate narodeniny, už päťdesiat rokov pracuje v slovenských inštitúciách, je čestným predsedom Slovenskej ligy v Amerike, vydavteľom a šéfredaktorom Slováka v Amerike. Ďalších členov navrhne tento nestor slovenského sveta na ďalšom zasadnutí výkonného výboru. Znamená to nielen viac ľudí v orgánoch SZSZ, ale predovšetkým ľudí veľmi kvalitných.                                       

Vladimír Skalský
(Autor je predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí)

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

24.09.2007