Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe


AKTÍVNY ŠESŤDESIATNIK


             Na začiatku júna oslávil významné výročie Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe – pripomenuul si svoj vznik pred šesťdesiatimi rokmi. V programe osláv dominoval najmä slávnostný koncert Michelle Hradeckej spojený s uvedením knihy Pavla Haluku o histórii tohto cirkevného zboru a vernisážou stálej výstavy o pôsobení zboru v kostole sv. Michala v Jirchářích. Na druhý deň podčiarkli okrúhle jubileum i slávnostné bohoslužby. Pri tejto príležitosti si pripomeňme dejiny zboru, ako i kostola, v ktorom pôsobí.

 
História kostola sv. Michala v Jirchářích na Novom Meste

História kostola sv. Michala v Jirchářích sa začína datovať už začiatkom 12. storočia, keď kladrubskí Benediktíni v roku 1115 dostali pod Zderazským kláštorom miesto, na ktorom založili osadu, ktorá sa podľa nich začala volať Opatovice. Písomne je však meno tejto časti doložené až v roku 1318.

Kostol sv. Michala bol pravdepodobne postavený už v období, keď sa Opatovice zakladali, ako farský chrám tejto novej osady. Podľa spomínanej záhrady sa táto svätyňa ešte v listinách zo 14. a 15. storočia nazývala kostolom sv. Michala v „zahradě díňové“.

Okrem farára v kostole pôsobili aj správca školy, zvonár a správcovia oltárov. Z tohto obdobia sú nám známe štyri bočné oltáre. Okolo kostola sa rozkladal aj priestranný cintorín, na ktorom stála fara. Neskôr, keď sa v roku 1419 Prahou začali šíriť husitské myšlienky, sa vraj na cintoríne pri sv. Michalovi strhla hádka medzi kňazom Zikmundom a laikom z husitských radov. Bola taká vážna, že husita bol vzápätí zabitý. Kostol sv. Michala na niekoľko mesiacov potom prevzali a obsadili husiti.

V 17. a 18. storočí sa služby Božie v tomto chráme konali ako v každom farskom kostole, pravidelne. Jeho cirkevníci boli pochovávaní na cintoríne v okolí kostola, alebo v jeho vnútornej krypte. V roku 1789 bol však kostol odsvätený a za 880 zlatých predaný neznámemu vlastníkovi. V roku 1970 ho kúpili nemeckí luteráni, ktorí ho upravili na svoju modlitebňu. Napriek tomu hlavné múry tohto chrámu pochádzajú z 12. storočia, rovnako ako i guľaté piliere a polkruhové oblúky, ktoré oddeľujú hlavnú loď od bočných. Dom, ktorý niekedy býval svätomichalskou školou, sa neskôr stal farským príbytkom. Časť cintorína na juhu kostola bola upravená na záhradku.

V Prahe sa čoskoro po Tolerančnom patente utvorili dva luteránske cirkevné zbory – nemecký a český. Ten nemecký vznikol pri miestnej nemeckej posádke a pridali sa k nemu členovia mnohých šľachtických rodín. Český cirkevný zbor tvorili väčšinou pražskí mešťania a príslušníci ostatných občanov.

Český cirkevný zbor v Prahe sa veľmi rýchlo konštituoval. V Truhlářskej ulici si jeho cirkevníci kúpili objekt č. 1113, v ktorom vybudovali modlitebňu, byt farára a tiež ubytovacie priestory pre os­tatných cirkevných služobníkov. Nemeckí evanjelici sa schádzali v takzvanom Morzínskom paláci, v rezidencii generála grófa von Wurmsera v bývalej Spornsergasse 256, dnešná Nerudova ulica, na mieste súčasného Rumunského veľvyslanectva.

Po vy­puknutí francúzskej revolúcie veľká časť vojenskej posádky z Prahy odišla. Z toho dôvodu nemeckí evanjelici začali hľadať vhodné miesto, vhodný chrám, okolo ktorého by si mohli vytvoriť svoj zbor. Pokus získať niektoré zrušené kostoly sa nevydaril. V ústrety im však vyšiel kupec Kern, ktorý im ponúkol budovu kostola sv. Michala, ktorú používal ako sklad. Predal im ho 28. apríla 1791. V tom istom roku bol chrám zrenovovaný a od I. slávnosti svätodušnej, 12. júna 1791, sa tu začali vykonávať nemecké evanjelické bohoslužby.

Keďže nemecká evanjelická cirkev rástla, začala postupne budovať i ďalšie chrámy. Nemeckí evanjelici v Prahe žili pomerne aktívnym náboženským životom. Náboženské povedomie sa upevňovalo a zostávali v stálom kontakte s os­tatnými náboženskými inštitúciami v Nemecku. Nepodľahli ani unionizačným snahám v Čechách a na Morave po I. svetovej vojne, keď evanjelici a.v. a reformovaní (h.v.) vytvorili unionovanú Českobratskú cirkev evanjelickú. Zostali verní svojmu augs­burskému vyznaniu, čím si aj kostol sv. Michala zachoval svoj luteránsky charakter.

V období II. svetovej vojny sa situácia v nemeckom zbore veľmi skomplikovala. Po jej skončení museli Nemci, to znamená aj nemeckí evanjelici, opustiť Prahu a teda aj svoje zbory, svoje chrámy, ktoré si za ťažkých podmienok vybudovali. Týmto bol náboženský luteránsky element v Prahe veľmi oslabený.

 

Vznik Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe

Obrat nastal až v roku 1947. Už po vzniku Československej republiky  sa veľká časť slovenských evanjelikov ocitla v Prahe, respektíve na iných miestach historických Českých krajín. Slovenskí evanjelici pred založením vlastného zboru v Prahe navštevovali bohoslužby v iných zboroch. Počet prisťahovalcov však po roku 1939 rapídne vzrástol, pretože sa mnoho zmiešaných manželských párov muselo vysťahovať zo Slovenska. Najsilnejší prúd sťahovania Slovákov do Čiech nastal práve po II. svetovej vojne. Mnohí z nich túžili po vlastných službách Božích, po vlastnom zbore, kde by sa mohli duchovne vzdelávať v materinskej reči.

Práve za týmto účelom bol podpredsedom vlády Jánom Ursínym vyčlenený komplex budov bývalej nemeckej evanjelickej cirkvi na ulici V Jirchářích. Vďaka agilnému kurátorovi Dr. S. Hriankovi a ďalším osobnostiam, ktoré vtedy pô­sobili v Prahe, bol 27. 2. 1947 zvolaný do chrámu sv. Michala v Jirchářích mimoriadny konvent, ktorý sa uzniesol na zriadení samostatného Sloven­ského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe.

Historicky prvým farárom Slovenského ev. a.v. cirkevného zboru v Prahe bol neskorší biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi Rudolf Koštiaľ, ktorý zbor organizačne podchytil. Bol akýmsi misijným kazateľom zboru. V cirkevnom zbore pôsobil do roku 1956. Po jeho odchode prišiel do Prahy Eugen Mičovský. On previedol zbor cez zložité obdobie marxistickej ateizácie a útlaku 50. rokov. Treba mať na zreteli, že zbor vznikol v predvečer februára 1948, nemal dostatočné historické základy, a preto tlak likvidácie cirkvi niesol o to ťažšie.

Počas pôsobenia brata farára Emanuela Vargu sa v rokoch 1973 - 84 uskutočnila zložitá rozsiahla rekonštrukcia kostola a vytvorili sa predpoklady pre právne riešenie vlastníctva kostola. Začiatkom deväťdesiatych rokov po jeho odchode do dôchodku v zbore krátko pôsobil Ján Bunčák. Po ňom prišiel farár Andrej Hliboký. V zbore pôsobil dvanásť rokov. Jeho pôsobenie bolo charakterizované prelomovými rokmi 1992 - 93, keď sa dovtedajšia Česko-Slovenská federatívna republika pod vplyvom politických okolností rozdelila na dva samostatné a suverénne štáty. Dôsledkom toho sa slovenský zbor v Prahe formálne inštitucionalizoval na samostatnú Evanjelickú cirkev a. v. v Českej republike.          

V druhej polovici deväťdesiatych rokov v zbore pôsobili dvaja neordinovaní pracovníci David Jurech a Pavol Halaj. Vzali si na starosť prácu s mládežou, vedenie študijných biblických hodín, ako i prevádzku Centra pomoci, ktoré v miere svojich možností poskytovalo diakonickú pomoc členom nášho zboru ako i blízkemu okoliu. Na sklonku roku 2001 prijal cirkevný zbor kaplána Františka Korečka. 1. januára 2003 sa stal novým farárom zboru Dušan Tillinger, ktorý 1. januára 2004 prevzal funkciu superintendenta cirkvi.

Bohoslužby

Bohoslužby sa v tomto zbore konajú pravidelne každú nedeľu o 9,30 hod. v kostole sv. Michala v Jirchářích. Navštevuje ich priemerne sedemdesiat ľudí. Stredtýždňové Bohoslužby sú vždy vo štvrtok o 18,00 hod., resp. o 17,00 hod. v zimnom čase. Okrem Bohoslužieb sa konajú biblické hodiny mládeže (streda 19,00 hod.), biblické hodiny pre dospelých (utorok 15,00 hod.), vyučuje sa náboženstvo (pondelok 17,00 hod.) a detská besiedka (nedeľa 9,30 hod.). Z nepravidelných aktivít treba spomenúť mesačné prednášky týkajúce sa rôznych tém, ktoré práve v tejto dobe hýbu spoločnosťou a rôzne iné detské a mládežnícke aktivity.

 

Kontakt:
Slovenský evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor v Prahe

V Jirchářích 14/152
110 00 Praha 1
tel: +420 222 716 864
mobil: +420 721 369 750
e- mail: slovzbor.praha@ecav.cz
URL: www.ecav.cz/slovenskyzbor
Dušan Tillinger

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

01.10.2007